Welcome to SonesVN

Tìm kiếm Blog này

[SONESvn Subs] MBC FM4U Sweet Sorrows Hope Song at Noon - TaeTiSeo

Online
V-Trans: sophielee, Junnie vo
Editors: Chivigne
Timer: Mia_SeoFany, Migo_Seosic
 Encoder: Rex
Banner: Honey
Brought to you by www.sones-vn.com
YouTube
Peeje

do bản đầu bị lỗi về âm thanh nên chúng tôi up bản mới...sub bắt đầu từ phút thứ 10

7 Comments: